بخشنامه ۲۰۰۹۹۵۱۰ مورخ ۹۹۵۱۱مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ ,

menuordersearch
drhesab.net
بخشنامه ۲۰۰۹۹۵۱۰ مورخ ۹۹۵۱۱مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰
بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۹۹/۵/۱۱(مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰)بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۹۹/۵/۱۱(مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) - فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ م - سال ۱۳۹۸ و بخشنامه های صادره مرتبط با - ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۹۹/۵/۱۱(مالیات مقطوع - ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹)، مقرر میدا - /۱۱(مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ برخی از - یین مالیات مقطوع و پرداخت آن : ۲- ما - یر به صورت مقطوع تعیین میشود: ۱-۲- ص - اخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل - ند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ما - لیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ برخی از صاحبان - یین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صا - ذی صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخو - الیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۷ به شرح زیر - یش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ ۲-۲- صاحب - طوع عملکرد ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل - بودجه سال ۱۳۹۸ و مصوبات ستاد ملی مبا - عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل( - ها در سال ۱۳۹۸ حداکثر سی برابر معافی - در طی سال ۱۳۹۸ ، می توانند از مزایای - ملکرد ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اج - د سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل( به ا - ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای ت - ختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی - ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل( به استثنا - خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک م - جوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد - ۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصر - ۹۸ برخی از صاحبان مشاغل( به استثنای ص - ۱- تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم - وند. ۱-۱- صاحبان مشاغلی که بر مبنای - ۲- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالی - از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده - نای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۲) آی - امی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم م - یات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی - -۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی - حبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) - وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال - دمات آن ها در سال ۱۳۹۸ حداکثر سی براب - می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم - فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالی - ن مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) بخ - ن مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) اصل - امپزشکی در اجرای حکم بند(ی) تبصره (۶) - ل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) بخشنامه - ل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مص - به بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال - ار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مص - ه بند (هـ) تبصره (۸) قانون بودجه سال - جرای تبصره ماده (۱۰۰) بخشنامه ۲۰۰/۹۹ - جرای تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۹۴/ - ل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹ - ل گروه اول ماده (۲) آیین نامه اجرایی - مشاغموضوع ماده (۹۵) قانون فوق موضوع
، بخشنامه ۲۰۰۹۹۵۱۰ مورخ ۹۹۵۱۱مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ ، موسسه حسابداری ، حسابداری صادقیه ، حسابداری بازار آهن شاداباد ،
373 بازدید، سه شنبه بیست و یکم مرداد ۹۹

نشانی دفتر مرکزی :
ایران - تهران - منطقه 18 شهرداری - بازارآهن شادآباد - جنب بلوک 1 - مجتمع تجاری 110 - طبقه اول - پلاک 58
تلفن تماس
021-66672436 - 021-66673466
09123197127 - 09190790850

جستجو
aparatwhatsuptelegraminstagram

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه محاسب تراز حلما محفوظ می باشد.