دانستنی های مالیاتی پرسش های متداول مالیاتی ,

menuordersearch
drhesab.net
چرا افرادی که از کارت بازرگانی افراد دیگر جهت واردات و صادرات استفاده می کنند تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند ؟

باعنایت به اینکه طبق بند 7 ماده 274 ق.م.م اجراء از 1/1/95 استفاده از کارت بازرگانی دیگران به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می شود ، لذا در صورت اطلاع از موضوع ف سازمان امور مالیاتی اقدامات مربوطه را انجام می دهد، اما قبل از تاریخ فوق می بایست صاحب اصلی کارت اقدام به طرح دعوی علیه سوء استفاده کننده نزد مراجع قضایی نموده و سازمان امور مالیاتی به عنوان شاکی ثانویه در پرونده ورود پیدا نماید.

مال الاجاره واقعی یا مشابه به چه صورت مشخص می شود و آیا جدول اجاره مکانهای مختلف برای استانی اعلام شده است ؟

براساس ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا ازا ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون میزان اجاره بهاء براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد و جدول هر ساله به تصویب کمیسیون تقویم املاک براساس ماده 64 ق.م.م می رسد.

در هنگام صدور فاکتور برای اشخاص عادی که جزو شرکت ها و موسسه هـای ثبت شـده نیستند مالیـات ارزش افزوده از طرف آنها به چه صورت ثبت می شود و چرا باید از آنها ارزش افزوده گرفت ؟

طبق ماده 18 و 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان ( شامل اشخاص حقیقی و حقوقی فراخوان شده مراحل یک تا هفت نظام مالیات بر ارزش افزوده ) مکلفند در قبال عرضه کالا ویا خدمت این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند و در صورت استفاده ماشینهای فروش ، نوار ماشین جایگزین صورت حساب خواهد شد. لذا با توجه به فراخوانهای هفت مرحله ای به غیر از اشخاص حقوقی وموسسات ثبت شده ، اشخاص عادی ( حقیقی ) نیز مشمول مالیات ارزش افزوده گردیده اند و این اشخاص نیزمکلف به ثبت نام و مشمول مالیات میباشند.اگر این اشخاص از جمله مودیانی باشند که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند ( مانند اشخاص بند الف ماده 95 قانون قبلی ) ثبت واعمال مالیات ارزش افزوده مانند اشخاص حقوقی و موسسات میباشد و اگر مکلف به نگهداری دفاتر نبوده ویا اقدام به نگهداری دفاتر ننمایند با توجه به فاکتورهای خرید ارائه شده و فروش لحاظ شده توسط واحد رسیدگی اقدام به محاسبه مالیات میگردد.

نحوه نقل و انتقال معادن به چه صورت است و آیا واگذاری معادن نیز جزو قوانین املاک می باشد ؟

با توجه به اینکه فعالیت معادن براساس مجوز دریافتی از سازمان صنایع و معادن بوده و در زمان خرید و فروش مجوز سود حاصل از دریافتی از مجوز مدنظر قرار میگیرد، لذا منظور انتقال حق استفاده از معدن مورد معامله می باشد و جزو قوانین املاک نمی باشد . (حق الامتیاز معدن قابل نقل و انتقال است . )

آیا فعالیت های ورزشی معاف از مالیات می باشد ؟

طبق ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات به شرط و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رعایت سایر تکالیف مندرج در تبصره 1 ماده 146 ق.م.م معاف می باشد.

چرا از نرم افزارهای معتبرحسابداری به جای دفاتر قانونی استفاده نمی شود ؟

با توجه به اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر محلی برای استفاده از نرم افزارهای حسابداری پیش بینی نشده است و اداره کل باید در قانون تحریر دفاتر مدنظر قرار گرفته و اصلاح گردد . طی بخشنامه ( 118/94/200-9/12/94 )باتوجه به آیین نامه جدید پس از اصلاحیه در قسمت اخیر بند 1-3 ماده 6 اشاره ای به پیش بینی حذف دفاتر دستی شده است . نرم افزارهای حسابداری مورد قبول آئین نامه تحریر و نگهداری دفاتر است ، لیکن بایستی اطلاعات از دفاتر به نرم افزار منتقل گردد و ثبت خلاصه در دفاتر انجام شود .

اگر اداره امور مالیاتی و کـارکنان آن در حق اربـاب رجوع موجب تخلف شوند چه مـراجعی رسیـدگی می کند ؟

براساس ماده 264 و 265 ق.م.م وظیفه رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون و در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می دهند و تعقیب آنها برعهده دادستانی انتظامی مالیاتی است و همچنین در مراحل بعدی طبق ماده 266 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی می باشد .

اگر اظهارنامه ارزش افزوده براساس فاکتورهای صادره به اداره امور مالیاتی ارسال شودو اطلاعیه دیگری در دسترس اداره مزبور نباشد آیا اداره ارزش افزوده می تواند مبلغ بیش از اظهارنامه تسلیمی منظور نماید ؟

با توجه به دستورالعمل های رسیدگی صادره از طرف سازمان امور مالیاتی از جمله دستور العمل شماره 12069 مورخ 18/6/91 علاوه بر مدارک ارائه شده از طرف مودی ( صورتحسابهای فروش) ، قرائن وشواهد دیگری نیز توسط واحد رسیدگی وجود داشته که ملاک اظهار نظر قرار میگیرد ازجمله مراجعه مامورین مالیاتی به محل فعالیت و بازرسی ومشاهده فعالیت مودی ، اخذ اطلاعیه های خرید وفروش از سامانه ماده 169 ق.م.م و پاسخ استعلام واصله سایر اشخاص ثالث مانند ادارات و شرکتهای طرف قرارداد مودی ، بررسی اظهارنامه عملکرد ویا اطلاعیه های موجود در پرونده عملکرد که لحاظ شده و سپس نسبت به تهیه گزارش رسیدگی بر اساس موارد فوق اقدام میگردد و اگر بر اساس موارد فوق مدارکی مبنی بر فروش بیش از ابرازی شرکت به دست آید در گزارش رسیدگی لحاظ میگردد.

در رابطه با نحوه قبولی دفاتر شرکت های پیمانکاری توضیح دهید ؟

صاحبان شرکت های ثبت شده موظف به نگهداری ثبت فعالیت تجاری خود براساس آئین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و فروش های نگهداری آنها اعم از ماشینی و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به حجم و نوع فعالیت حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت موجب ردی دفاتر می شود . با توجه به مقررات قانونی کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر براساس آیین نامه موضوع ماده 95 ق.م.م می باشند و درخصوص شرکتهای پیمانکاری نیز چنانچه تنظیم دفاتر مغایر با آیین نامه نبوده و مطابق با استانداردهای حسابداری پیمانکاری باشد، دفاتر قابل قبول خواهد شد .

اگر فاکتوری فاقد مشخصات فروشنده از قبیل کد ملی و نام و نام خانوادگی باشد موجب عدم قبول در زمان رسیدگی می شود ؟

براساس ماده 147و 148 ق.م.م اگر فاکتور فاقد مشخصات خریدار یا فروشنده باشد موجب برگشت هزینه ها می شود اگر تأثیر در درآمد شرکت ایجاد نماید موجب ردی دفاتر نیز می گردد .
 

اگر بارنامه بنام شخص حقیقی صادر شود و بنام شرکت نباشد مورد قبول واقع می شود ؟

 اگر بارنامه بنام شخص حقیقی باشد مورد قبول در هزینه های شرکت نبوده و موجب ردی دفاتر یا برگشت هزینه های می شود. مگر اسناد و مدارک مثبته دیگری به اداره امور مالیاتی ارائه شود که حاکی از انتقال کالاهای مربوطه از شخص حقیقی به شخص حقوقی می باشد که در این صورت موضوع در واحدهای مالیاتی قابل بررسی خواهد بود .
 

اگر هزینه ها یا خریدی بالای 50.000.000 ریال اتفاق بیفتد حتما باید از حساب جاری شرکت باشد و اگر نباشد چه اتفاقی می افتد ؟

براساس تبصره 3 ماده 147 ق.م.م پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ 50.000.00 ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود . (خرید یا هزینه مذکور غیرقابل قبول خواهد بود .(طبق تبصره 3 ماده 147 )
 

شرکت در یکسال غیرفعال می باشدآیا نیاز به تسلیم اظهارنامه دارد و در صورت تسلیم باید ترازنامه را پر نماید یا نه ؟

 در صورت عدم فعالیت مشمول مالیات نمی باشد ولی بهتر است که اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی تنظیم و ترازنامه پایان سال نیز تکمیل گردد .قابل ذکر است که طبق بند ت ماده 132 ق.م.م اصلاحی 31/4/94 ، اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه تعیین شده از سوی سازمان مالیاتی است و چنانچه شرکت غیرفعال باشد و اظهارنامه تسلیم نماید حتما بایستی ترازنامه تکمیل گردد .
 

آیا شرکت های خدماتی و پیمانکاری موظف به تسلیم اظهارنامه هستند یا نه و جریمه عدم ارائه اظهارنامه و دفاتر چقدر می باشد ؟

کلیه اشخاص حقوقی براساس ماده 155 ق.م.م موظف هستند اظهارنامه مالیاتی را چهارماه پس از سررسید سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند و در صورت عدم ارائه اظهارنامه براساس ماده 192 ق.م.م موجب تعلق 30 % جرایم مالیات متعلقه و عدم ارائه و ترازنامه و حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتر موجب تعلق جریمه معادل 20 % برای هر یک می باشد .
 

در صورت عدم ارجاع پروژه ای از طرف نظام مهندسی آیا نیازی به تسلیم اظهارنامه می باشد و در رابطه با نوع اظهارنامه مهندسان توضیح دهید ؟

درصورت عدم کارکرد توسط شخص در یک سال نیازی به ارسال اظهارنامه نبوده و می تواند مراتب را کتبا به اداره امورمالیاتی ارسال نماید و نوع اظهارنامه براساس قانون اصلاحی سال 94 براساس میزان دریافتی شخص می باشد . ( باتوجه به گروه بندی آیین نامه موضوع ماده 95 ق.م.م اصلاحی)
 

شرکت در اواخر سال 95 تأسیس گردیده و عملا از اول سال 96 شروح به فعالیت نموده آیا نیازی یه تسلیم اظهارنامه هست یا خیر ؟

در صورت عدم فعالیت ، مشمول مالیات نمی باشد،  ولی بهتر است که اظهارنامه تنظیم و ترازنامه نیز تکمیل گردد .
 

در رابطه با رسیدگی به حسابهای بانکی توضیح دهید که چه حسابهایی مورد بررسی قرار می گیرد ؟

رسیدگی به حسابهای بانکی براساس قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه های اجرایی مربوطه و با توجه به ارسال حسابهای افراد از مراجع نظارتی مورد رسیدگی قرار می گیرد و براساس اعلام قوه مجریه مبالغ بالای پنج میلیاردریال توسط بانک مرکزی جهت بررسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ارسال و مورد بررسی قرار میگیرد .
 

مدت زمان اعتراض به برگ تشخیص چه مدت است و بعد از اعتراض مودی اداره امور مالیاتی چه مدت زمان دارد رسیدگی کند ؟

مدت زمان اعتراض به برگ تشخیص از تاریخ ابلاغ به مودی 30 روز با توجه به ماده 238 ق.م.م بوده و پس از ثبت اعتراض مودی ظرف مهلتی که بیش از 30 روز از تاریخ مراجعه نگذشته باشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
 

اگر شرکت به صورت متوالی سه سال زیان ابرازی در اظهارنامه ثبت کند و در زمان رسیدگی به علت برگشت هزینه مطالبه مالیات گردد چرا نمی توان از زیان سالهای قبل استفاده کرد ؟

زیان قابل استهلاک از سود سنوات آتی، زیانی است که مورد تأیید اداره امور مالیاتی قرار گرفته باشد و باتوجه به متن سئوال که نشان از عدم تأیید زیان و تبدیل آن با برگشت هزینه های غیرقابل قبول به سود شمول مالیات است ، زیان قابل کسر نخواهد بود .
 

در رسیدگی به حسابهای بانکی اگر واریز توسط وابستگان درجه اول باشد این مشکل به چه صورت قابل اثبات است ؟

 با ارائه اسناد و مدارک ثابت شود وجهی که به حساب شخص واریز شده بابت درآمد مشخص نبوده موضوع مطالبه مالیات از آن تراکنش منتفی خواهد بود .
 

در رابطه با ارزش افزوده قبل از بهره برداری که چرا به عنوان اعتبار مالیاتی قبول نمی شود توضیح دهید.

 مطابق بند 1 فراخوان مرحله دوم نظام مالیات بر ارزش افزوده کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر میشود مکلف به ثبت نام و اجرای قانون میباشد لذا کارخانه ها و واحدهای تولیدی که صرفا جواز تاسیس اخذ ولی پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط کسب ننموده اند جزء مودیان فراخوان مرحله دوم تلقی نمیشوند و مالیات و عوارض پرداخت شده آنها قابل استرداد نبوده و به عنوان هزینه قابل قبول موضوع مالیاتهای مستقیم محسوب میشود . پاسخ فوق طبق جوابیه ارسالی مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان و مدیر کل دفتر نظارت بر امور اجرایی به ترتیب طی نامه های شماره 621 مورخ 2/12/95 و 10064 مورخ 19/2/95 تاکید شده است .
 

در صورت تغییر آدرس شرکت و اعضاء هیئت مدیره تکلیف چیست ؟

شرکت موظف است تغییرات خود را به همراه نامه و مستندات مربوطه به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود ارسال نماید و در سامانه مربوطه نیز تغییرات را اعمال نماید یا سه ماه یکبار تغییرات را به اداره امور مالیاتی ارسال می کند .
 

نرخ صفر مالیاتی را توضیح دهید ؟

براساس بند الف ماده 132 ق.م.م منظور از مالیات به نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه دفاتر قانونی اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود به ترتیب در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود .
 

اگر به دلایلی اظهارنامه عملکرد در موعد مقرر ارسال نشده تکلیف چیست ؟

در صورت عدم تسلیم اظهارنامه طبق ماده 157 ق.م.م مرور زمان مالیاتی5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات باشد و شخص یا اشخاص مشمول جرایم خواهند بود و با ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ، مستندات مذکور می تواند بعنوان قرائن مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار گیرد .
 

اخیرا اداره امور مالیاتی به صورت یک طرفه اقدام به صدور برگ تشخیص برای حسابهای بانکی نموده است توضیح دهید مبنای آن چیست؟

براساس قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه های آن اشخاص موظف هستند ورود پول به حسابهای خود را اعلام نمایند در غیراینصورت به غیر پرداخت مالیات در منبع مورد قبول مودی به مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد و مطالبه این مالیات نیز همانند سایر موارد ضمن اطلاع رسانی به مودی و بعد از ابلاغ برگ درخواست مدارک و دفاتر قانونی ، اداره امور مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات می نماید .
 

آیا هر نرم افزار حسابداری ،صندوق فروش است یا به عبارت دیگر صندوق فروش چه ویژگی هایی دارد و چگونه از آن استفاده می شود و مأمورین رسیدگی کننده چگونه آن را کنترل می کنند ؟

 مشخصات نرم افزار های سامانه فروش به صورت جامع و کامل در سایت WWW.VAT.ir درج گردیده ، اما اهم مشخصات عبارتند از : 1-ثبت اطلاعات خرید ، فروش 2- تهیه صورت معاملات فصلی (گزارش سه ماهه معاملات به سازمان امور مالیاتی ) می باشد . (مطابق آیین نامه تبصره 2 ماده 169 ق.م.م اصلاحی. )
 

نشانی دفتر مرکزی :
ایران - تهران - منطقه 18 شهرداری - بازارآهن شادآباد - جنب بلوک 1 - مجتمع تجاری 110 - طبقه اول - پلاک 58
تلفن تماس
021-66672436 - 021-66673466
09123197127 - 09190790850

جستجو
aparatwhatsuptelegraminstagram

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه محاسب تراز حلما محفوظ می باشد.